ГАСЛА МОМЕНТУ: Від інтервенції Україну врятує солідарність (УКР + РУС + ENG)

Соціалістичне об’єднання “Ліва опозиція” надає оцінку російській агресії у Криму та деструктивній ролі українських націоналістів. Інтервенція російських військ стала можливою завдяки розколу українського суспільства. Його єдність неможлива за умови панування олігархів та шовіністів. Україну врятує солідарність

Колектив “Лівої опозиції”

Всупереч заявам українських буржуазних націоналістів, в Росії не залишилось жодних атавізмів соціалізму

Соціалістичне об’єднання “Ліва опозиція” надає оцінку російській агресії у Криму та деструктивній ролі українських націоналістів. Інтервенція російських військ стала можливою завдяки розколу українського суспільства. Його єдність неможлива за умови панування олігархів та шовіністів. Україну врятує солідарність.

1) Ми за самовизначення Криму тільки після виведення російських військ які здійснюють нахабну інтервенцію. Ми за самовизначення народу, а не продажних еліт, які «самовизначаються» захищаючись від кримчан дулами російських автоматників. Результатом сепаратизму у Криму стане відродження Російської імперії, що загрожує світовою війною.

2) Виправданням агресії Путіна є націоналістична істерія, яку ігнорували лідери Майдану. Агресивні ксенофобні жарти сприймались як норма, а сьогодні навіть під час антивоєнних пікетів ми чуємо провокаційні гасла на кшталт «Слава нації! Смерть ворогам!». Маніпуляції з боку Кремля дозволили залякати населення Півдня і Сходу. Але розпочата агресія з боку РФ носить відверто загарбницький характер і спрямована проти революційної республіки (справжня, невигідна олігархам, революція тільки почала розгоратись і неодмінно мала поставити питання соціальної люстрації).

Навіть визвольна війна під проводом української олігархії обернеться фашизацією суспільства: нас очікує єднання навколо міфічних національних інтересів, необмежена диктатура влади та проведення соціальної політики з метою концентрації коштів в руках еліти. Претендувати на легітимність наша влада могла лише після соціальної люстрації. Натомість відбулась легітимізація нашої влади за рахунок загрози чужоземної інтервенції — нас змушують любити режим, а не країну. Влада в Україні поступово переходить під безпосереднє управління олігархів (Коломойський та Тарута стали губернаторами). Олігархи розграбували нашу країну, а тепер вимагають, щоб голодні люди ставали на захист корумпованої держави!

3) Майдан не був однорідним — радикальні націоналісти дійсно зіпсували протест ксенофобією, але, на щастя, вони не визначали вимог Майдану. Населення Сходу і Півдня України, як і представники етнічних меншин повинні усвідомити, що на Майдані було і чимало представників тих сил, які стоять на інтернаціоналістичних, лівих і демократичних позиціях. Підтримка міфу про «фашистський Майдан» — це легітимація насильства з боку неонацистів по відношенню до перелічених категорій незгодних із ними громадян. Нам прикро, що антифашистські ідеї використовуються для виправдання війни. Антифашизм — це солідарність, а не інтервенція!

4) Громадяни Західної і Центральної України повинні тиснути на владу, або не допустити фактів мовної дискримінації, повалення пам’ятників та розпалювання непотрібної ворожнечі. Українізація під проводом олігархів може здійснюватись виключно у шовіністичному ключі. Слід переглянути мовну політику і розширити право на використання рідної мови у тих регіонах, де це потрібно. Національно-культурне відродження українського та інших народів нашої країни невід’ємне від вирішення соціальних питань

5) Ми за збереження єдиної України, як унікального культурного феномену. Співжиття різних етносів лише збагачує загальнолюдську культуру. У разі розколу країни на обох її частинах буде встановлено панування шовіністів. Причини усіх конфліктів в України — це наслідок диктатури олігархів. Консолідація України може бути здійснена на  грунті подолання влади олігархії — трудящі Сходу й Півдня однаково бажають соціальних змін і повинні розуміти, що розпалювана бійня лише відкладає на невизначене майбутнє перспективу покращень.

6) Владу в РФ мають найбільш консервативні виразники інтересів капіталу, тому громадяни, які підтримують референдум про «возз’єднання» з Росією повинні готуватись до поліцейщини та антисоціальної політики. Ми не допустимо виникнення прецеденту перемоги російського імперіалізму. Всупереч заявам українських буржуазних націоналістів, в Росії не залишилось жодних атавізмів соціалізму. Населення України стане ще більше ненавидіти росіян, а серед російських мас посиляться імперські та реваншистські ілюзії. Обіцянки покращення життя гітлерівського штибу завершаться катастрофою для нації-агресора. Не слід забувати, що ця війна — шанс для західного капіталу ввести свої війська та відхопити частину території України.

7) Апелювати потрібно, передусім, до російськомовного населення України та росіян, які не підтримують війни. Вони повинні саботувати мобілізацію та пересування військ окупантів, а також чинити постійний тиск на російську владу та капітал. Саме їх використовує російський імперіалізм для зміцнення свого панування шляхом референдуму. Потрібно створювати інтернаціональні бригади для підтримання правопорядку, протидії взаємному шовінізму, охорони стратегічних об’єктів, пропаганди серед військ, а також протидії роззброєнню українських військ. Створення загонів робітничої самооборони на підприємствах для захисту від зовнішніх інтервентів та зазіхань безгосподарних «власників». Створюйте загони із тих, кому ви довіряєте, або кого обираєте! Українська армія повинна діяти під контролем громадян. Навіщо гинути під очільництвом націоналістів типу Парубія і Яроша? На їх совісті безпорадні тактичні рішення на Євромайдані та провокація міжетнічної ворожнечі. Навіщо гинути за інтереси ахметових-коломойських? Трудящим всіх націй слід учитись солідарності в українських олігархів — вони подолали будь-які конфліктні питання і об’єднались навколо класових інтересів.

Геть колишніх бандитів-державників, які стали сепаратистами!
Геть російських імперіалістів!
Геть українських шовіністів!
Хай живе робітнича незалежна Україна!

*******

Социалистическое объединение “Левая оппозиция” предоставляет оценку российской агрессии в Крыму и деструктивной роли украинских националистов. Интервенция российских войск стала возможной благодаря расколу украинского общества. Его единство невозможно в условиях господства олигархов и шовинистов. Украину спасет солидарность.

1) Мы за самоопределение Крыма только после вывода российских войск осуществляющих наглую интервенцию. Мы за самоопределение народа, а не продажных элит, «самоопределяющихся», защищаясь от крымчан дулами российских автоматчиков. Результатом сепаратизма в Крыму станет возрождение Российской империи, что грозит мировой войной.

2) Оправданием агрессии Путина есть националистическая истерия, которую игнорировали лидеры Майдана. Агрессивные ксенофобские шутки воспринимались как норма, а сегодня даже на антивоенных пикетах мы слышим провокационные лозунги вроде «Слава нации! Смерть врагам» . Без лишних усилий манипуляции со стороны Кремля позволили запугать население Юга и Востока. Но начавшаяся агрессия со стороны РФ носит откровенно захватнический характер и направлена ​​против революционной республики (настоящая, невыгодная олигархам, революция только начала разгораться и непременно должна была поставить вопрос социальной люстрации).

Даже освободительная война под руководством украинской олигархии обернется фашизацией общества: нас ожидает единение вокруг мифических национальных интересов, неограниченная диктатура власти и проведение социальной политики с целью концентрации средств в руках элиты. Претендовать на легитимность наша власть могла только после социальной люстрации. Зато состоялась легитимизация нашей власти за счет угрозы чужеземной интервенции – нас заставляют любить режим, а не страну. Власть в Украине постепенно переходит под непосредственное управление олигархов (к примеру, Коломойский и Тарута стали губернаторами). Олигархи разграбили нашу страну, а теперь требуют, чтобы голодные люди становились на защиту коррумпированного государства!

3) Майдан не был однородным – радикальные националисты действительно испортили протест ксенофобией, но, к счастью, они не определяли требований Майдана. Население Востока и Юга Украины, как и представители этнических меньшинств должны осознать, что на Майдане было и немало представителей сил, стоящих на интернационалистических, левых и демократических позициях. Поддержка мифа о «фашистском Майдане» – это легитимация насилия со стороны неонацистов в отношении перечисленных категорий несогласных с ними граждан. Мы сожалеем, что антифашистские идеи используются для оправдания войны. Антифашизм – это солидарность, а не интервенция!

4) Граждане Западной и Центральной Украины должны давить на власть , с целью не допустить фактов языковой дискриминации, свержения памятников и разжигания ненужной вражды. Украинизация под руководством олигархов может осуществляться исключительно в шовинистической ключе. Следует пересмотреть языковую политику и расширить право на использование родного языка в тех регионах, где это нужно. Национально-культурное возрождение украинского и других народов нашей страны неотделимо от решения социальных вопросов.

5) Мы за сохранение единой Украины, как уникального культурного феномена. Сосуществования разных этносов только обогащает общечеловеческую культуру. В случае раскола страны на обеих ее частях будет установлено господство шовинистов. Причины всех конфликтов в Украине – это следствие диктатуры олигархов. Консолидация Украины может быть осуществлена ​​на почве преодоления власти олигархии – трудящиеся Востока и Юга одинаково желают социальных изменений и должны понимать, что разжигаемая бойня только откладывает на неопределенное будущее перспективу улучшений.

6) Власть в РФ держат наиболее консервативные выразители интересов капитала, поэтому граждане, которые поддерживают референдум о «воссоединении » с Россией должны готовиться к полицейщине и антисоциальной политике. Мы не допустим возникновения прецедента победы русского империализма. Вопреки заявлениям украинских буржуазных националистов, в России не осталось никаких атавизмов социализма. Население Украины станет еще больше ненавидеть русских, а среди российских масс усилятся имперские и реваншистские иллюзии. Обещания улучшение жизни гитлеровского толка завершатся катастрофой для нации-агрессора. Не следует забывать, что эта война – шанс для западного капитала ввести свои войска и отхватить часть территории Украины.

7) Апеллировать нужно, прежде всего, к русскоязычному населению Украины и россиянам, которые не поддерживают войну. Они должны саботировать мобилизацию и передвижение войск оккупантов, а также оказывать постоянное давление на российские власти и капитал. Именно русских и русскоязычных использует российский империализм для укрепления своего господства путем референдума 16 марта 2014 года. Нужно создавать интернациональные бригады для поддержания правопорядка, противодействия взаимному шовинизма, охраны стратегических объектов, пропаганды среди войск, а также противодействия разоружению украинских войск. Создание отрядов рабочей самообороны на предприятиях для защиты от внешних интервентов и посягательств бесхозных «собственников». Создавайте отряды из тех, кому вы доверяете, или кого выбираете! Украинская армия должна действовать под контролем граждан. Зачем погибать под руководством националистов типа Парубия и Яроша? На их совести беспомощные тактические решения на Евромайдане и провокация межэтнической розни. Зачем погибать за интересы Ахметовых-Коломойских? Трудящимся всех наций следует учиться солидарности у украинских олигархов – они преодолели любые конфликтные вопросы и объединились вокруг классовых интересов.

Долой бывших бандитов – государственников , которые стали сепаратистами!
На русских империалистов!
Долой украинских шовинистов!
Да здравствует рабочая независимая Украина!

*****

The socialist union “Left Opposition” offers its assessment of the Russian aggression in Crimea and the destructive role of Ukrainian nationalists. The intervention of Russian armies was made possible as a result of a split in Ukrainian society. Its unity is impossible with the oligarchs and chauvinists in power. Only solidarity will save Ukraine.

1) We are for the self determination of Crimea only after the withdrawal of the Russian armies that are carrying out this flagrant intervention. We are for the self determination of the people, and not of the mercenary elite who “self determine” so as to protect themselves from Crimeans with the muzzles of Russian automatic weapons. The outcome of separatism in Crimea will become the rebirth of the Russian empire, which threatens a world war.

2) The justification of Putin’s aggression is the nationalist hysteria that the leaders of the Maidan have ignored. Aggressive xenophobic jokes were treated as normal, and even today on anti-war pickets we are still hearing provocative slogans like “Glory to the nation! Death to its enemies!” The Kremlin’s manipulation of these slogans has frightened the people of the East and South. However, the aggression initiated by the Russian Federation is patently imperialistic and aimed against the revolutionary republic (the genuine revolution, unfavourable for the oligarchs, only just began to unfold and it was sure to put the question of social lustration on the order of the day).

A war of liberation if led by the Ukrainian oligarchs would resolve itself in the fascisisation of society: we can expect unification around mythical national interests, an unrestrained dictatorship and the conduct of social policies aimed at concentrating wealth in the hands of the elite. Our government can claim popular legitimacy only after a social lustration has been carried out. However, our government has been legitimised by the threat of foreign intervention – we are forced to love a regime, not our country. Government in Ukraine is progressively passing directly into the hands of the oligarchs (Kolomoisky and Taruta have become governors). The oligarchs plundered our country, and now they are demanding that hungry people stand in defense of their corrupt state!

3) the Maidan was not uniform – radical nationalists really bespoiled the protest with xenophobia, but fortunately they did not determine the Maidan’s demands. The population of Eastern and Southern Ukraine, as well as the members of ethnic minorities should know that there stood on the Maidan many representatives of those forces who uphold internationalist, left and democratic positions. To support the myth of a “fascist Maidan” is to legitimise the use of force by neo-Nazis against such citizens as those noted here who disagree with them. We are very saddened to see that antifascist ideas are being exploited to justify war. |Antifascism is solidarity, not intervention!

4) the citizens of Western and Central Ukraine should press the government not to allow linguistic discrimination, destruction of monuments or the incitement of unnecessary hostility. Ukrainisation led by the oligarchs can be realised only in a chauvinist key. It is necessary to review language policy and to broaden the right to use the native language in those regions where it is needed. The national-cultural renaissance of the Ukrainian and other peoples of our country is inseparable from the resolution of social questions.

5) We are for the preservation of a united Ukraine, as a unique cultural phenomenon. The coexistence of various ethnicities only enriches universal human culture. In the event of the country splitting the rule of chauvinists will be established in both its parts. All conflicts in Ukraine are as a result of the dictatorship of the oligarchs. Ukraine can be consolidated on the basis of defeating the rule of the oligarchs – the workers of the East and South equally want social change and they should understand that inflaming conflict simply puts off the prospects for improvements to an unforeseeable future.

6) the Russian Federation government is controlled by the most conservative advocates of the interests of capital. And that is why those citizens who support a referendum on “reunification” with Russia had better prepare for a police state and for an antisocial policy. We will not allow for the precedent of a victory for Russian imperialism. Despite the claims of Ukrainian bourgeois nationalists, there are no traces of socialism at all left in Russia. The population of Ukraine will start to hate Russians even more, while among the Russian masses imperialistic and revanchist illusions will grow stronger. Hitler-style promises of a better life will culminate in a catastrophe for the aggressor nation. Let us not forget that this war is also an opportunity for Western capital to bring in its own armies and to seize part of Ukrainian territory.

7) It is necessary to appeal in the first instance to the Russian speaking population of Ukraine and to Russians who do not support war. They must sabotage the mobilisation and movement of occupying armies, while also exerting continuous pressure on the Russian government and Russian capital. Russian imperialism is using them to strengthen its domination through a referendum. It is necessary to create international brigades to maintain lawful order, to oppose mutual chauvinisms, to defend strategic facilities, to conduct propaganda among troops, as well as to oppose the disarming of Ukrainian armies. Form workers self defence detachments at enterprises for their protection from external intervention and the covetous hands of their unpropitious “owners”. Organise detachments with those you trust, or whom you are prepared to elect! The Ukrainian army should act under citizens’ control. Why die under the leadership of nationalists like Parubiy and Yarosh? They have on their conscience inept tactical mistakes on the Euromaidan and the stoking of interethnic hostilities. Why die in the interests of the Akhmetov-Kolomoiskys? The workers of all nations should learn solidarity from the Ukrainian oligarchs – they overcame all their differences and united around their common class interests.

Down with the bandit office holders who have become separatists!
Down with Russian imperialism!
Down with the Ukrainian chauvinists!
Long live the workers’ independent Ukraine!

Leave A Comment

НАША КНОПКА

ГАСЛО: Головний аналітичний сайт